Hållbarhet

Vi bryr oss

Vårt hållbarhetsarbete har tre huvudlinjer som stödjer och kompletterar varandra, vilket skapar förutsättningar för en hållbar byggproduktion med minsta möjliga negativa klimatpåverkan. Vårt hållbarhetsarbete är i enlighet med Agenda 2030 och på så sätt är vi med och skapar en hållbar planet.

Det gör vi bland annat genom:

Ekologiskt –  Utfasning av farliga kemikalier, livscykelanalyser med hjälp av Byggvarubedömningens (BvBs) miljödatabas, minskad energiförbrukning i byggskedet och ökad andel förnybar energi, minskat avfall, minskade transporter.

Ekonomiskt – Långsiktiga relationer genom ärlighet och transparens och en hållbar och långsiktig lönsamhet. Våra medarbetares samlade kompetens och erfarenhet är vår främsta styrka.

Socialt – Ett ansvar som sträcker sig utanför vår egna trygga sfär, genom sponsring, samhällsansvar och socialt engagemang. Våra arbetsplatser ska vara säkra, sunda och inkluderande. Vi skapar förutsättningar och villkor för arbetsglädje och delaktighet, med hållbara medarbetare som resultat.

Vi arbetar för ökad kontroll i upphandlingar i syfte att säkerställa schyssta arbetsvillkor i hela leverantörskedjan. Vi vill premiera leverantörer som gör detsamma, bl a genom BvBs bedömningskriterier för social hållbarhet.

Kvalitet

För oss ska kvalitet genomsyras av hög kompetens och lyhördhet för kundens behov. Vi ska verka för en god stads- och boendemiljö genom att bygga sunda byggnader, med rätt kvalitet och som är fria från främmande och skadliga ämnen. Genom kontinuerlig erfarenhetsåterföring och avvikelsehantering arbetar vi med åtgärder som minskar risken för kvalitetsbrister idag och skapar ständiga förbättringar imorgon.

Miljö

Vi ska sträva efter och medverka till hushållning med resurser samt använda oss av material och metoder som är skonsamma mot människor och miljö. Genom god planering  och förebyggande arbete minskar risken för negativ miljöpåverkan. Vi bedriver ett aktivt arbete för att minimera det avfall som vår verksamhet genererar, genom att alltid följa avfallstrappan och på så sätt förebygga uppkomst av avfall, öka andelen avfall som återvinns och minska mängden deponi.

Arbetsmiljö

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Friska medarbetare skapar ett friskt företag. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar vi utrymme för ständiga förbättringar samtidigt som vi minskar risken för ohälsa och olycksfall i arbetet. Vi bedriver ett medvetet arbete i frågor som rör jämställdhet och mångfald. Aktiva insatser för att motverka diskriminering och främja lika möjligheter för alla medarbetare.

BKMA

SBG Byggen är sedan 2005 certifierade enligt BKMA (tidigare BF9K), byggbranschens verksamhetsledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BKMA är en tredjepartscertifiering, certifikatet ger oss ett kvitto på att vi arbetar med ständiga förbättringar samt uppfyller myndigheters, branschens och våra kunders krav och förväntningar.

BKMA är framtaget av Byggföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag.

Systemet ökar effektiviteten i verksamheten och även kvaliteten på det arbete som utförs. Våra kunder känner trygghet i att de får en bra produkt och kan lita på vår leverans!

 

Här kan du ta del av vår KMA-policy