Johannes skola

Johannes skola

Ombyggnation av ventilation, utökning av matsalsyta, tillskapande av WC/RWC, akustikåtgärder och tillgänglighetsanpassning i hus A och B, samt iordningställande av provisorisk matsal i hus C. Vidare fick vi även förtroendet för nästa ombyggnation av det befintliga mottagningsköket efter att det provisoriska i hus C stod klart. Total bruttoarea på ca 7 000 m².

Både hus A, B och C är K-märkta i blå klass varav särskild varsamhet beaktats under produktion.

Ombyggnationen skedde i 3 etapper då skolverksamheten under projektets gång bedrevs i de delar som ej omfattades av respektive etapp. Detta innebar att både barn och skolpersonal rörde sig i direkt närhet av entreprenadområdet varav stor försiktighet krävts.